گفتگو، یادداشت و نشست خبری

مدیرعامل شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما در مصاحبه تصویری با معدن نیوز؛

برنامه احداث بزرگترین مجتمع سرب و ر