اقتصاد و صنعت

افزایش قیمت نفت در پی کاهش غیرمنتظره ذخیره‌سازی نفت آمریکا