فولاد و آهن

رییس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت استان اصفهان:

اقدامات ذوب آهن اصفهان در مقابله با بیماری کرونا می تواند الگوی دیگر صنایع باشد

اقدامات ذوب آهن اصفهان در مقابله با بیماری کرونا می تواند الگوی دیگر صنایع باشد
پایگاه خبری معدن نیوز -جلســه مبارزه با بیماری کرونا با حضور مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و جمعی از مدیران ذوب آهن اصفهان و مجید مشــایخ رییس بهداشــت حرفه ای شبکه بهداشت استان اصفهان ۲۶ آبان ماه در سالن جلسات تالار دانش برگزار شد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، جلســه مبارزه با بیماری کرونا با حضور مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و جمعی از مدیران ذوب آهن اصفهان و مجید مشــایخ رییس بهداشــت حرفه ای شبکه بهداشت استان اصفهان 26 آبان ماه در سالن جلسات تالار دانش برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت با اشاره به این که جلسات ســتاد مقابله با بیماری کرونا شرکت از ابتدای شــیوع این بیماری برگزار گردیده است، گفت: در این جلســه با حضور مجید مشایخ رییس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت استان اصفهان، دستاوردهای شرکت در رابطه با مقابله با بیماری کرونا بررسی و جهت برنامه ها و اقدامات آتی نیز تصمیم گیری شد.

معاون منابع انســانی و امور اجتماعی شــرکت گفت: چون از ابتدا آماده این شرایط بودیم و برنامه ریزی الزم را انجام دادیم، مورد حادی که ناشی از ابتال در شرکت باشد را نداشتیم.

وی خاطر نشان ســاخت: آموزش و فرهنگ ســازی از اقدامات اولیه در خصوص مقابله با بیماری بود که از طرق مختلف به کارکنان اطالع رسانی گردید و با تامین اقالم ضروری نظیر ماسک و مواد ضد عفونی کننده سعی شد تا از شیوع این بیماری در بین کارکنان جلوگیری گــردد.

وی گفت: حذف تجمعات غیر ضروری، تغییر ساعت کاری، حذف غذای گرم برای کارکنان جنرال شیفت، گندزدایی و ضدعفونی مستمر محل کار، محل تردد و اتوبوس ها از اقدامات مهم ذوب آهن برای کنترل و جلوگیری این بیماری است.

معاون منابع انســانی و امور اجتماعی شرکت، تصریح کرد: با تاکید مدیرعامل شــرکت 50 عدد ماسک و یک لیتر الکل برای ضدعفونی هر ماه در اختیار کارکنان قرار می گیرد.

بهرامی گفت: ایســتگاه هــای پر تردد ایــاب و ذهاب کارکنان شناســایی گردیده اســت و در قرارداد جدید ســعی شــده تا در این محل ها اتوبوس های بیشتری مســتقر گردند تا کارکنان با رعایت فاصله اجتماعی به شرکت و بالعکس تردد کنند.

وی افزود: سامانه ارتباطی 300073815 پل ارتباطی تلاشــگران شرکت جهت مشارکت در پیشــگیری بیماری کرونا است. کارکنان می توانند نظرات خود را با ما در میان بگذارند تا پس از بررسی اقدامات مقتضی صورت گیرد.

مجید مشایخ با قدردانی از ذوب آهن اصفهان به منظور اقدامات بی نظیر در مقابله با کرونا گفت: این شــرکت همواره در انجام مسئولیت های اجتماعی خود بی نظیر بوده اســت و از تمام توان خود در مقابله با این بیماری استفاده کرده اســت و این امر شایسته تقدیر است.

وی با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان بدون هیچ چشم داشــتی، امکانات خود را در مقابله با این بیماری بسیج کرده است خاطر نشان ساخت: کارکنان این شرکت نیز با رعایت پرتکل های بهداشتی اجازه ندادند ذوب آهن محل و کانون بیماری کرونا باشد.

رییس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت استان اصفهان با اشاره به این که می توان از سیستم پاداش برای تشویق کارکنان به منظور رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی استفاده کرد، گفت: اقدامات ذوب آهن می تواند الگوی دیگر صنایع باشد و این اقدامات نه تنها کارکنان خود را منتفع کرده بلکه برای مردم منطقه نیز مثبت بوده است. 


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز