فولاد و آهن

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:

بازسازی و نوسازی جرثقیل ۱۷ کارگاه نورد ۶۵۰

بازسازی و نوسازی جرثقیل ۱۷ کارگاه نورد ۶۵۰
پایگاه خبری معدن نیوز -به همت تلاشگران مدیریت نت مکانیک و گروه های مکانیک و بــرق مدیریت نورد ذوب آهــن اصفهان، جرثقیل ۱۷ کارگاه نورد ۶۵۰ این شــرکت بازسازی و نوسازی شد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، به همت تلاشگران مدیریت نت مکانیک و گروه های مکانیک و بــرق مدیریت نورد ذوب آهــن اصفهان، جرثقیل 17 کارگاه نورد 650 این شــرکت بازسازی و نوسازی شد.

محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: با توجه به مشکالت خمشی که این جرثقیل داشت، بازساری و نوسازی آن در دستور کار قرار گرفت و طی پنج ماه با موفقیت این دستاورد بزرگ به ثمر نشست.

وی افزود: این عملیات بازسازی و نوسازی که در نوع خود کم نظیر بــود، بار دیگر توانمنــدی و خودباوری تالشگران ذوب آهن اصفهان را به منصه ظهور رساند. مدیر مهندســی نورد ذوب آهن تصریح کرد: پس از بیست ســال این جرثقیل بازسازی کامل شد که این مهم تاثیراتی نظیر افزایش تولیــد و کاهش توقفات ناشی از کمبود جرثقیل ســقفی را کامل برطرف می کند. لازم به ذکر است که خط ۷ نورد ۶۵۰ فقط یک جرثقیل مگنتی سقفی دارد و این جرثقیل در خط ۶، سالیان متمادی به دلیل مشکلات عدیده فنی بدون کاربرد متوقف بود در حالی کــه نیاز به جرثقیل دوم از ابتدای پــروژه مطرح بود. تا این که اوایل امســال تصمیم گرفتیم تعمیرات اساســی آن انجام شــودتا مجبور نباشــیم 100 میلیارد ریال برای خرید یک دستگاه جرثقیل هزینه کنیم. ضمن اینکه با توسعه خط چپ اره و دریل بدون وجود جرثقیل دوم امکان ادامه کار وجود نداشت.

یوســف زاده خاطر نشــان کرد: این عملیات در حد ســاخت یک جرثقیل کامل بود و مراحل آن شامل: انتقال کامــل جرثقیل به زمیــن در اوایل خرداد ماه از خط شــش تیرآهــن و انتقال به محــل کپه های چهارگوش، دمونتــاژ کامل تمام تجهیــزات برقی و مکانیکی، تعویض کامل پل هــا و ارابه ها، تعویض و به روز رسانی کامل و شــبکه برق رسانی و مدارهای قدرت و فرمان، ســاخت کامل پلت فــرم های نصب تجهیزات و محل اســتقرار پرســنل و تابلو برق ها، کابل کشی کامل، مونتاژ و ســنتر کردن تمام اضالع با دوربین بــا دقت بالا و رفع پیچیدگــی ها، دمونتاژ مجدد جهت نصب در ارتفاع و رنگ آمیزی با شــعار بســیار زیبای ســال » جهش تولید «و» ریل ملی افتخار ملی « صورت گرفــت و در واقع کاری ماندگار انجام شــد و انتقال مجدد این جرثقیــل ۷۰ تنی به روی بالک ها و در خــط هفت نــورد ۶۵۰ در تاریخ بیستم آبان ماه شروع و طی ۱۰ روز تمامی اتصالات برق و راه اندازی و به کار گیری آن شروع می شود.

وی در پاسخ به این ســوال که اگر چنین بازسازی و نوسازی قرار بود در خارج ار کارخانه انجام گیرد چه بار مالی به شرکت تحمیل می شد چنین گفت: این فرم از تعمیرات به دلیل خــاص و پیچیده بودن فقط در توان پرســنل خبره ذوب آهن از جمله کارکنان توانمند نورد و گــروه تعمیراتی مهندســی نت می باشــد که تخصص ویژه ای در ایــن کار دارند و قطعا هزینه میلیاردی در پی داشــت البته اگر این توانایی در جایی پیدا می شد.


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز