فولاد و آهن

به منظور ایمنی بیشتر صورت گرفت:

بهسازی ورودی واگن برگردان بخش زغال واحد یک شرکت ذوب آهن

بهسازی ورودی واگن برگردان بخش زغال واحد یک شرکت ذوب آهن
پایگاه خبری معدن نیوز -ورودی واگــن برگــردان بخــش زغــال واحد یــک مدیریت تولیــدات کک و مواد شیمیایی، بازسازی و ریل گذاری شد. علی محمــد تفکــری سرپرســت زغال واحد یــک مدیریت تولیــدات کک و مواد شیمیایی شــرکت گفت: ریل و تراورس هــای ورودی واگن برگردان زغال واحد یک به علت فرسودگی از مناطق پر خطر شناســایی شده بود که حوادث تجهیزاتی و انسانی در این ورودی امکان پذیر بود.
  بزرگنمايي:

ورودی واگــن برگــردان بخــش زغــال واحد یــک مدیریت تولیــدات کک و مواد شیمیایی، بازسازی و ریل گذاری شد.

علی محمــد تفکــری سرپرســت زغال واحد یــک مدیریت تولیــدات کک و مواد شیمیایی شــرکت گفت: ریل و تراورس هــای ورودی واگن برگردان زغال واحد یک به علت فرسودگی از مناطق پر خطر شناســایی شده بود که حوادث تجهیزاتی و انسانی در این ورودی امکان پذیر بود.

وی افزود: بــا همکاری مدیریت هــای راه آهن و مهندسی نت راه وساختمان این ورودی بازسازی، بهســازی و ریل گذاری شــد و با ایــن تعمیرات شرایط بسیار مطلوبی برای ایمنی فراهم گردید.

تفکری با قدردانــی از همــکاری مدیریت هایی که در این عملیات مشــارکت داشــتند از تالش همکاران ســختکوش مدیریت تولیــدات کک و مواد شیمایی نیز قدردانی کرد.


هتل ستیا تهران
شرکت چادرملو
فولاد خوزستان
شرکت گل گهر
گالری ویدئو
MME/PERED

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز