معدن

نخستین نمایشگاه برگزیدگان جشنواره ملی عکس معدن برگزار می شود

نخستین نمایشگاه برگزیدگان جشنواره ملی عکس معدن برگزار می شود