تغییر مدیریتی در مجتمع آلومینیوم جنوب/ طاهرپور به جای مستقیمی سکان دار آلومینیوم جنوب شد
چهارشنبه 22 اسفند 1397 - 4:41:07 PM
باشگاه آلومینیوم

به گزارش معدن نیوز، شهریار طاهرپور و محمدمهدی مستقیمی هر دو عضو هیئت مدیره این مجتمع هستند.

از سوابق طاهرپور می توان به مدیر عاملی در شرکت های المهدی و ایرالکو اشاره کرد.

آخرین پست ایشان سرپرستی سازمان ایدرو بوده است.

محمدمهدی مستقیمی نیز به عنوان نایب رییس هیات مدیره مجتمع آلومینیوم جنوب معرفی شد.


http://www.madannews.com/Fa/News/346772/تغییر-مدیریتی-در-مجتمع-آلومینیوم-جنوب--طاهرپور-به-جای-مستقیمی-سکان-دار-آلومینیوم-جنوب-شد
بستن   چاپ