مزایده عمومی فروش 30 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد
دوشنبه 11 آذر 1398 - 9:51:05 AM

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش 30 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص 4/15 گرم بر سانتی مترمکعب” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000032 وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 2٫000٫000٫000 (دو میلیارد) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 09/17/ 98 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98/09/23 می باشد.

علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


http://www.madannews.com/Fa/News/451366/مزایده عمومی فروش 30 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد
بستن   چاپ