تغییر مدیریت شرکت ورق های پوششدار تاراز
پایگاه خبری معدن نیوز - طی حکمی از سـوی شـرکت آتیه فولاد نقش جهان به عنوان یکی از سهامداران شرکت صنایع ورق های پوششدار تاراز چهارمحال، سـعید بزرگی به سـمت مدیرعامل این شرکت منصوب گردید.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، سـعید بزرگی دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد بازرگانـی، گرایـش مدیریـت اجرایـی اسـت و از جملـه مهمتریـن سـوابق شـغلی ایشـان میتـوان بـه مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـرۀ شـرکت پـادرا ققنـوس اندیشـه و مشـاور عالـی هیئتمدیـرۀ و مدیـر عامـل فولاد سپید فراب کویر اشاره کرد.

پیش از سـعید بزرگی، مجید رضاپور سمت مدیرعاملی شرکت ورق های پوششدار تاراز را عهده دار بود.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری

پایگاه اطلاع رسانی معدن نیوز