صادرات محصول نهایی، چشم انداز آینده اقتصاد کشور را ترسیم می کند
پایگاه خبری معدن نیوز - به بهانه برگزاری نشست قیمت گذاری در زنجیره فولاد با محمدجعفر صالحی معاون خرید شرکت گفتگویی انجام شده که در ادامه می خوانید:
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، به بهانه برگزاری نشست قیمت گذاری در زنجیره فولاد با محمدجعفر صالحی معاون خرید شرکت ذوب آهن گفتگویی انجام شده که در ادامه می خوانید:  

صالحی گفــت: در زنجیــره فولاد از ســنگ تا محصول نهایی، بــا توجه به ماهیــت اقتصادی فعالیت، درصد ســودی وجود دارد کــه باید به  صورت منطقی در چرخه تولید، توزیع شود تا نفع همگانی حاصل گردد. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از آن جایی که ســهم هزینه ها در حلقه های پایانی بالاتر است، هرگونه افزایش قیمت در حلقه هــای ابتدایی با  اثر اهرمی بر هزینه های حلقه های بعدی نمایان می شود.

صالحی گفت: به هر حال متولی بخش صنعت و معدن کشور وزارت صمت است و چاره ای جز اعمال نفوذ در قیمت گذاری نیســت زیرا شرایط نه برای رهاســازی قیمت و واگذاری آن به مؤلفه های بازار آزاد موجود اســت و نه اعمال حاکمیت دولتی به صــورت صرف. لذا به ناچــار باید جمع بندی نهایی توسط حاکمیت انجام گرفته و جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون خرید در پاســخ به این ســوال که دیدگاه فولادی در خصــوص قیمت پایه مــواد معدنی و همچنین مبنا قرار دادن درصدی از شمش فولاد خوزستان چیســت، چنین گفت: قیمت گذاری سنگ آهن در دستور کار قرار گرفت و برای سایر محصولات معدنی که در گذشته مشمول قیمت بودند، اعداد جدید توسط گروه معدنی پیشنهاد شــد. همچنین معاون امور معدنــی، عرضه همه محصولات در بورس کالای ایــران و اجازه خرید جهت مصرف کننــدگان حلقه های بعدی صرفا و یا تداوم روش فعلی با تعیین نســبتی از شمش فولاد خوزســتان و تعیین قیمت برای ســنگ را  پیشنهاد داردکه به نظر می رســد راهکار دوم با  اقبال بیشتری از سوی فولادی ها مواجه گردد. 

این مقام مسئول بیان کرد: هر گونه افزایش قیمت در مواد معدنی آن هم در ســال جهش تولید، رشد قیمت تمام شده را رقم می زند لذا با توجه به سیاست های حاکمیت برای جلوگیری از افزایش  قیمت و ورود فشارهای اقتصادی بیشتر به جامعه، چنین اقدامــی زیان فولادســازان، در ادامه عدم  دســتیابی به تعهدات و در نهایت عملیاتی نشدن شعار سال را سبب می شود.

معاون خرید شــرکت تصریح کرد: اعتقاد داریم در شــرایط معمول، دخالت در قیمــت گذاری و  ســهمیه بندی برای تولید، اختیار و قدرت رقابت  را از خریدار و فروشــنده می گیرد امــا از آنجایی که استعمار و اســتکبار، هدفی جز وارد ساختن  صدمه به اقتصاد و معیشت مردم ندارد متاسفانه برای مواد اولیه آغوش خریداران خارجی بر روی معادن باز است اما تحریم و کارشکنی مسیر بسته  ای است که سهم فولادسازان شده است. بنابراین منطقی است در این جنگ تمام عیار اقتصادی با  دســت خودمان زمینه را برای ورود فشار بیشتر  فراهم نکنیم.

این مقام مســئول گفت: ذوب آهــن اصفهان به عنوان تنها تولیــد کننده فولاد کشــور به روش کوره بلند از نعمت یارانه های انرژی محروم است از معادن خدادادی که انفال بوده و اکنون مالکان شان آن ها را سهم مطلق خود می دانند، بهره ای  ندارد. معادنی که روزی سنگ بنای شان به یمن  وجود ذوب آهن اصفهان بنا نهاده شد. این شرکت  به عنوان تنها مصرف کننده زغال سنگ داخلی به  ناچار باید چند برابر انــرژی ارزان گاز و برق برای  تامین زغال سنگ و کک مورد نیاز خط تولیدش  نیز هزینه کند، گویی بی مهــری ها به ذوب آهن  اصفهان تمامی ندارد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری