ذوب آهن اصفهان اولین محموله ریل محور زاهدان ـ چابهار را تحویل داد
پایگاه خبری معدن نیوز - ذوب آهن اصفهان سه شــنبه 13 خرداد ماه، اولین پارت از ریل مــورد نیاز محور زاهــدان- چابهار را به قرارگاه خاتم االنبیاء تحویل داد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز،ذوب آهن اصفهان سه شــنبه 13 خرداد ماه، اولین پارت از ریل مــورد نیاز محور زاهــدان- چابهار را به قرارگاه خاتم االنبیاء تحویل داد.

این پارت هزار تنی، شــامل ریل خطوط پرســرعت با گرید 60E1 می باشــد و پارت هــای بعدی نیز به زودی و بر اســاس پیشــرفت محور مذکور تحویل می گردد.

تحویــل ایــن محمولــه ریلــی در قالــب تفاهــم ذوب آهــن اصفهان و قــرارگاه خاتــم االنبیاء برای تامین ریل مورد نیاز محور زاهــدان ـ چابهار صورت گرفت.

مســئولین قرارگاه خاتم االنبیاء دهم خــرداد ماه با حضــور در ذوب آهــن اصفهان، از خــط تولید ریل بازدید کردند و کارشناســان این قــرارگاه نیز، ریل تولیدی ذوب آهن را بررســی نهایی نمــوده و تایید کردند.

ذوب آهن اصفهــان تنها تولیدکننــده انواع ریل در خاورمیانه اســت که در کارگاه نورد 650 خود برای سال 1399، تولید 100 هزار تن ریل را برنامه ریزی نموده است. 


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری