ذوب آهن اصفهان در چارچوب قانون از نیازمندان حمایت می کند/ تقدیر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان از همیاری ذوب آهن و کمک کارکنان این مجموعه به خانواده های نیازمند و تحت پوشش
پایگاه خبری معدن نیوز - کریم زارع، مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی (ره) اســتان اصفهان،12 خرداد ماه با منصور یــزدی زاده، مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو کرد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، کریم زارع، مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی (ره) اســتان اصفهان،12 خرداد ماه با منصور یــزدی زاده، مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل شــرکت در ایــن دیدار، حمایت از اقشــار نیازمند را یادآور شد و گفت: ذوب آهن اصفهان در قالب مسئولیت های اجتماعی خود و تا جایی که قانون اجازه می دهد از این قشر آسیب پذیر حمایت می کند. 

وی، همبســتگی و حمایت مردم را باعث موفقیت در مهار کرونا دانست و افزود: کشور با حضور و حمایت های مردم از بحران های گوناگون عبور کرده است.

یزدی زاده به ظرفیت های مددجویان کمیته امداد نیز اشاره و تاکید کرد: با رویکرد رونق فضای کسب و کار که موجب اشتغال زایی می شــود باید از ظرفیت های این عزیزان بهره برد تا اقشار آسیب پذیر با کسب درآمد به رفاه در معیشت و زندگی دست یابند.

مدیرعامل شــرکت با بیان این که کارکنان ذوب آهن، همیشــه در امور خیریه و کمک به نیازمندان پیشگام هستند، تصریح کرد: این شرکت، همیاری و کمک های خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی هدفمند نموده و در چارچوب قانون و در حدی که به معیشت کارکنان و حقوق سهامداران آسیب وارد نشود به مسئولیت خود عمل خواهد کرد.

کریم زارع، مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی (ره) در این دیدار با قدردانی از همیــاری ذوب آهن اصفهان و کمک های کارکنان این شرکت گفت: به نمایندگی از خانواده های نیازمند و تحت پوشــش از اقدامات ذوب آهن و کمک هــای کارکنان این مجموعــه قدردانی می کنم.

وی با بیان این که با شــیوع بیماری کرونا در کشــور، نیازمندان به کمک های معیشــتی افزایش یافته اند، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حســب وظایف ذاتی باید این افراد را حمایت کند و در این راستا حمایت های مردمی می تواند نقش اساسی را ایفا کند.

وی توانمندسازی و ایجاد اشتغال را از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینــی (ره) عنوان کــرد و گفت: معتقدیم ظرفیت هــای بالقوه افراد تحت پوشــش در راســتای ایجاد اشتغال و کســب درآمد باید به بالفعل تبدیل شود تا این عزیزان نیز توان تامین رفاه و آسایش خود را کسب کنند.

در این دیدار مهــدی بهرامی، معاون منابع انســانی و امور اجتماعی و علیرضا امیری، مدیــر روابط عمومی شــرکت، اقدامات ذوبآهــن اصفهــان در خصوص مسئولیت های اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند را تشریح کردند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری