تکمیل فاز یک پروژه انتقال پساب فولادشهر به ذوب آهن
پایگاه خبری معدن نیوز - فاز اول پروژه انتقال پســاب فولادشــهر به ذوب آهن اصفهان که از خرداد ماه 97 عملیــات اجرایی آن آغاز شده بود در مراحل پایانی می باشد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، فاز اول پروژه انتقال پســاب فولادشــهر به ذوب آهن اصفهان که از خرداد ماه 97 عملیــات اجرایی آن آغاز شده بود در مراحل پایانی می باشد.

مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت با اعلام خبر فوق، گفت: به منظور جبران آب مورد نیاز و کاهش برداشــت آب از رودخانه زاینده رود و همچنین در راســتای کاهش پیامدهای زیست محیطی، انتقال پساب فولادشــهر به تصفیه خانه استحصال ذوب آهن در دســتور کار قرار گرفت و پس از بررسی های فنی و اقتصادی توسط مدیریت مهندسی کارخانه، در سه فاز طراحی شده و در حال اجرا می باشد.

وی افزود: در فاز یک، پســاب تصفیه شده توسط لوله کربن استیل ســایز 600 میلی متر به طول 4430 متر از محل مخزن تعادل در میدان شــهید خاکی تا میدان نهالستان به تصفیه خانه اســتحصال منتقل می گردد که درحال حاضر این پروژه بیش از 99 درصد پیشرفت داشته و در حال نهایی شدن می باشد.

سید محمد رضاتوفیقی، مدیر اجرایی توسعه پشتیبانی تولید نیــز در این خصوص گفت: انتقال پســاب فولادشهر در ظرفیت های مختلف با خروجی 500، 1000 و 1500 متر مکعب در ســاعت پیش بینی شده که با نظارت این مدیریت توسط شــرکت پویش ساخت در حال اجرا می باشد.

رضا توفیقی تاکید کرد: در طول عملیات اجرایی این خط با چالش هایی از جمله عبور لوله از زیر بستر جاده اصلی کارخانه و همچنین عبور از زیر خط راه آهن و سایر موارد مواجه بودیم که با همکاری مدیریت حراست شرکت و با اتخاذ تدابیر فنی و جایگزین در طرح، موفق به عبور از این موانع و سرعت بخشــیدن به اجرای عملیات و نیز صرفه جوئی اقتصادی قابل مالحظه ای شدیم.

وی افزود: با هدف اســتفاده بهینه از منابع آب با اجرای دو فــاز دیگر پــروژه پســآب فولادشــهر و همچنین تکمیل پروژه های انتقال پسآب زرین شهر، نجف آباد و فلاورجان به کارخانه میزان برداشــت آب از رودخانه زاینده رود به کمترین حد ممکن خواهد رسید.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری