کلمات کليدي: "رکورد برش"

پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت فولاد اکسین خوزستان اسلب های مورد نیاز خود را به صورت اسلب های طول بلند و کوتاه تامین می نماید. جهت پشتیبانی از خط تولید در اردیبهشت ماه رکورد برش اسلب شکسته شد.

آخرین اخبار