مدیر عامل بانک صنعت و معدن تشریح کرد:
نقش نظام بانکی در تقویت زنجیره های ارزش جهت رونق تولید
پنجشنبه 4 آذر 1400 - 10:49:07
شاتا

به گزارش معدن نیوز -مدیرعامل بانک صنعت و معدن به بررسی نقش نظام بانکی در رونق تولید و تقویت زنجیره های ارزش پرداخته است.

 امروزه توسعه زنجیره های ارزش از مقدم ترین سیاست های توسعه و رونق اقتصادی در جوامع محسوب می شود. در واقع، رقابت از کسب و کارها به سمت زنجیره های ارزش هدایت شده است و صاحبنظران معتقدند که کسب و کارها به اندازه زنجیرهارزش خود باکیفیت و رقابتی هستند. به این مفهوم که چنانچه زنجیره های بالادستی و پائین دستی کسب و کارها رقابت پذیر نباشند،کیفیت و رقابت پذیری سایر عاملان در حلقه های زنجیره ارزش کاهش می یابد و آسیب پذیری حلقه های زنجیره ارزش نیز اثر منفی خودرا بر سایر حلقه ها خواهد گذاشت. بر این اساس، حسین مهری به بررسی نقش نظام بانکی در رونق تولید و تقویت زنجیره های ارزش پرداخته است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره تقویت زنجیره های ارزش گفت: در نگاه کلان و ملی به رشد و رونق اقتصادی، امروزه زنجیره های ارزش در کشورمان با زنجیره های ارزش سایر کشورها در بازارهایهدف و صادراتی در حال رقابت هستند و واگذاری و از دست دادن بازارهای صادراتی و بین المللی باعث آسیب پذیری کل زنجیره ارزشمی شود. به عنوان مثال، واگذاری بازارهای صنایع غذایی در کشورهای همسایه به شرکت های رقیب (مانند ترکیه و عربستان) باعثآسیب پذیری بخش های روستایی می شود که نهاده ها و حلقه های آغازین زنجیره ارزش صنایع غذایی هستند و برعکس موفقیت شرکتهای صادراتی ما در بازارهای بین المللی باعث افزایش اشتغال و درآمد سرانه حلقه های مختلف زنجیره ارزش در داخل کشور می شود. این موفقیت خود مرهون کیفیت و تقویت حلقه های مختلف زنجیره های ارزش در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات است.

وی افزود: رقابت پذیری زنجیره های ارزش داخلی همچنین باعث رونق تولید از طریق کاهش وابستگی به محصولات و خدمات وارداتی و تحققاقتصاد مقاومتی و خوداتکایی (در مقابل خودکفایی) می شود به طوریکه تحریم های ظالمانه حداقل اثر را بر زندگی روزمره و حیات کسبو کارها در کشور داشته باشند. لذا، مداخله سیاستی در جهت شناسایی گلوگاهها و تنگناهای زنجیره های ارزش و تقویت اقتصادی(مانند بهبود کیفیت محصولات، استفاده از فناوری های نوین، کاهش هزینه، افزایش سرعت، ایجاد ارزش افزوده بالاتر و غیره) ،اجتماعی (مانند توزیع عادلانه درآمد و سود بین حلقه های مختلف، بهبود کیفیت محیط کار، تعادل ساعات کار و غیره) و زیست محیطی(مانند توجه به مباحث زیست محیطی، عدم فشار بر منابع آبی، کاهش آلودگی محیطی زیست و غیره) آنها باعث رونق تولید و توسعهاقتصادی پایدار در کشور می گردد.

مهری با اشاره به نقش نظام بانکی برای تقویت زنجیره های ارزش عنوان کرد: نظام بانکی کشور از طریق تامین مالی زنجیره ارزش (به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید) می تواند نقشی اساسی در تقویتزنجیره های ارزش مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی (مانند گردشگری) ایفا نماید. رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش نه تنهابه تقویت حلقه های مختلف زنجیره ارزش می تواند کمک نماید، بلکه باعث کاهش ریسک ها و تحقق بهتر ماموریت های نظام بانکی ازطریق مصرف هوشمندانه تسهیلات در گلوگاهها، ایجاد اتحادهای استراتژیک بین حلقه ای، کاهش ریسک اعتباری، به هدف نشینیتسهیلات و ارائه وثایق می گردد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پاسخ به این پرسش که مصرف هوشمندانه تسهیلات در گلوگاهها به چه معناست، گفت: در تحلیل زنجیره ارزش، گلوگاهها به نقاطی اطلاق می گردد که رفع آن باعث اثر تصاعدی در عملکرد زنجیره ارزش می گردد (مثلا ایجادپالایشگاه شیر در زنجیره ارزش لبنیات). با توجه به محدودیت منابع مالی کشور و لزوم مصرف هوشمندانه آن، به خصوص در شرایطکنونی کشور که حجم نقدینگی موجود منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند تورم است، رویکرد زنجیره ارزش و تخصیص منابع بهگلوگاهها باعث تقویت و رونق زنجیره های ارزش و اثر تصاعدی اقتصادی برای کشور می گردد. بانک صنعت و معدن با توجه به اینرویکرد به شناسایی و گزینش طرح های صنعتی می پردازد و نسبت به ایجاد واحدهای تکمیل کننده زنجیره ارزش می پردازد و همچنیناز طریق ارایه تسهیلات مختلف به خصوص سرمایه در گردش مانع از اخلال و تعطیلی بنگاه هایی می شود که به عنوان گلوگاه در زنجیرهارزش و تولید تلقی می شوند.

وی همچنین عنوان کرد: رویکرد زنجیره ای در تامین مالی باعث می شود که حلقه های مختلف زنجیره ارزش به صورت استراتژیک به هم متصل شوند و باعثایجاد اثر سینرژیک بین حلقه ای شود. به عنوان مثال، با اعطای تسهیلات خرید تضمینی به خریداران نهاده ها و نیز تسهیلات بروزرسانی فناوری ها به تولید کنندگان (مثلا استفاده از سیستم های مکانیزه آبیاری) می توان انگیزه به روز رسانی فناوری ها در تولیدکنندگان و خرید محصولات/نهاده های دانش بنیان را در خریداران تقویت نمود.

مهری درباره چگونگی استفاده از مفهوم زنجیره ارزش در کاهش ریسک اعتباری گفت: یکی از مشکلات نظام بانکی کشور وجود ریسک اعتباری بالا ناشی از فقدان اطلاعات کامل برای ارزیابی اعتباری افراد حقیقی وحقوقی می باشد. در این حالت، با رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش می توان از اهلیت و صلاحیت سایر اعضای حلقه ها برای کاهشریسک اعتباری استفاده نمود. مثلا با دریافت سود تسهیلات از محل فروش نهاده ها/قطعات به خریداران (بازپرداخت وام توسط واسطهها) می توان ریسک اعتباری تولید کنندگان نهاده ها (مثلا کشاورزان و یا قطعه سازان) را کاهش داد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن یکی از نگرانی های مهم در نظام بانکی حصول اطمینان از مصرف تسهیلات در محل مناسب خود دانست که با رویکرد تامین مالی زنجیرهارزش و ارتباط حلقه های مختلف زنجیره ارزش می توان مطمئن شد که تسهیلات در محل مدنظر مورد مصرف شده است. یکی از محدودیت های حلقه های مختلف زنجیره ارزش عدم کفایت و توان برای ارائه وثایق (اضافی) جهت استفاده از تسهیلات بانکی(بیشتر) می باشد. در این حالت، استفاده از وثایق نرم مانند قراردادهای فروش به خریداران را می توان به عنوان تضامین مورد استفاده قرار داد.

وی در پایان افزود: به طور کلی، رویکرد زنجیره ارزش امروزه یکی از موثرترین رویکردها برای مداخله سیاستی و نهادی جهت شناسایی گلوگاهها و فرصتها و رفع و استفاده از آنها برای روان سازی و تقویت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زنجیره های ارزش برای کاهش وابستگی بهواردات و افزایش صادرات از طریق افزایش رقابت پذیری زنجیره های ارزش است که منجر به رونق تولید در بخش های مختلف صنعتی،معدنی، کشاورزی و خدمات می گردد که به نظر می رسد حلقه ای گمشده در سیاست گذاری توسعه اقتصادی در کشور است که نیازمندتوجه بیش از پیش است.


http://www.madannews.com/Fa/News/618670/نقش نظام بانکی در تقویت زنجیره های ارزش جهت رونق تولید
بستن   چاپ